بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم تخته سيماني روي عايق حرارتي

نقاط قوت:

مواد به كار گرفته شده در اين محصول، قابل بازگشت به طبيعت هستند، اما با دوره بازگشت بالا

نياز اندك به فرآوري مواد و مصالح در كارگاه ساختماني

وجود محدوديت‌هاي اندك فصلي در روش اجرا و عمل‌آوري (در روش تر)

عدم وجود محدوديت در ابعاد ساختمان (افقي و قائم)

سهولت نسبي توليد تخته‌هاي سيماني و تجهيزات زير‌سازي براي روش اجراي تر در داخل كشور (با انجام تحقيقات مختصر براي حصول اطمينان از كيفيت و دوام محصول)

در دسترس بودن ابزار‌هاي كمكي اجرا و نصب

عدم نياز به امكانات سنگين نصب

قابليت موازي كردن اقدامات اجرايي با ديگر فعاليت‌هاي اجرايي ساختمان

عدم وجود محدوديت‌هاي فصلي در روش اجرا و عمل‌آوري (در روش خشك)

محدود بودن تعداد مصالح و قطعات مورد نياز

امكان هم‌نشيني و ارتباط اجزاء و قطعات سيستم با ساير اجزاء و قطعات الحاقي يا تلفيقي

قابليت ايجاد تنوع در قطعات

بالا بودن دوام نما در حالت اجراي خشك، با توجه به پيش ساخته بودن تمامي قطعات مورد استفاده، و عدم نياز به تمهيدات خاص براي آماده‌سازي و عمل‌آوري مصالح مصرفي

سهولت نگهداري و عدم نياز به بازديد‌هاي ادواري در حالت اجراي خشك

قابليت انجام تغييرات در دوره بهره‌برداري (در حالت اجراي خشك)

سهولت تعمير يا جايگزيني قطعات در حالت اجراي خشك

امكان بهبود عملكرد در رابطه با انتقال صدا

سهولت تامين انتظارات در رابطه با ايمني در برابر حريق

سهولت تامين انتظارات در رابطه با انتقال حرارت و صرفه‌جويي در مصرف انرژي

سهولت تامين انتظارات در رابطه با هوابندي و آب‌بندي

امكان كنترل انتقال رطوبت و جلوگيري از وقوع ميعان

امكان پاسخگويي به استاندارد‌ها و ضوابط محيط زيستي و بهداشت

عملكرد مناسب در برابر هوازدگي (اثرات همزمان تابش، رطوبت و تغييرات دما) در صورت بهره‌گيري از جزييات اجرايي مناسب و پيش‌بيني درز‌هاي انقطاع و انبساط

عملكرد مطلوب در محيط‌هاي مهاجم و خورنده در صورت استفاده از اجزاي مناسب براي انجام زير‌سازي (زير قاب)

عملكرد مناسب در صورت تغييرات شديد دما و سرماي زياد

وجود دانش فني و ضوابط، مقررات و آئين‌نامه‌هاي محاسباتي و اجرايي متداول و قابل استناد (با توجه به اين نكته كه نماي تخته سيماني نقش و تاثير سازه‌اي ندارد)

پاسخگويي به ضوابط و مقررات رسمي كشور در زمينه ايستايي

رفتار مناسب در صورت وقوع زمين لرزه، با توجه به سبكي تخته‌هاي سيماني و وجود درز‌هاي انقطاع

توانايي رقابت با شيوه‌هاي متداول از نظر سرعت ساخت، خصوصاً در حالت اجراي خشك

توانايي رقابت با شيوه‌هاي متداول از نظر هزينه در حالت اجراي تر

مصرف اندك مصالح ساختماني اصلي (آهن، سيمان، مصالح رسي، ...)

نقاط ضعف:

عدم وجود امكان يا سختي استفاده مجدد يا بازيافت مصالح و عناصر مورد استفاده در حالت اجراي تر

لازمه ارائه آموزش‌هاي تخصصي متعدد به نيروي انساني
نقش تعيين‌كننده تغيير عوامل اجرا در كيفيت و دقت اجراي سيستم ساختماني
تعدد ابزار‌هاي كمكي اجرا و نصب
عدم وجود اختيار در تغيير ابعاد قطعات

عدم وجود امكان استفاده از قطعات در صورت عدم تطابق قطعات با نماي موجود (اگر اشتباهي در برداشت وضع موجود رخ داده باشد)

سختي نگهداري و لزوم انجام بازديد‌هاي اداوري در حالت اجراي تر
سختي انجام تعمير يا جايگزيني قطعات در حالت اجراي تر
بالا بودن هزينه‌ها در مقايسه با شيوه‌هاي متداول در حالت اجراي خشك، خصوصاً در صورت استفاده از تخته‌هاي سيماني با مغزه رنگي، و اجراي قطعات با هم‌پوشاني

منبع : زير سيستم نماي تخته سيماني روي عايق حرارتي، دكتر بهروز محمدكاري، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1387

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید