تدوين استاندارد مربوط به انواع بتن سبك و تجهيز آزمايشگاه مربوطه

عنوان پروژه : تدوين استاندارد مربوط به انواع بتن سبك و تجهيز آزمايشگاه مربوطه

پيمانكار/مشاور: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
سال اجرا: 84-82
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، تدوين استاندارد مربوط به انواع بتن سبک جهت استفاده از مصالح جايگزين‌ با ضريب هدايتي کمتر در ساختمان به‌منظور کاهش اتلاف انرژي و سبک‌سازي ساختمان‌ها مي‌باشد.

اطلاعات ضميمه:

اهم فعاليت‌هاي صورت گرفته عبارت است از:
1. تدوين پيش نويس استاندارد انواع بتن سبك، كه شامل تهيه پيش نويس استاندارد، برگزاري جلسات مشترك توسعه استاندارد و آماده‌سازي مدارك جهت تصويب استانداردهاي مربوطه مي‌باشد.
2. خريد وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز و تحويل به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

نتايج پروژه:
با توجه به گسترش استفاده از مصالح جايگزين در صنعت ساختمان، احتياج مبرمي به استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي در سطوح جامع احساس مي‌گردد. اين پروژه مي‌تواند بخش عمده‌اي از اين نيازها را برطرف سازد.
بتن سبك بتني است كه با استفاده از سنگ دانه هاي سبك وزن و يا به صورت اسفنجي (هوادار شده)، با وزن مخصوص كمتر، جهت مصارف غيرسازه‌اي در ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هر چند در اصل بتن سبک نقش جداکننده را بازي مي‌کند ولي در عين حال کيفيت ديوار ساختمان را در افزايش ميزان عايق صوتي و حرارتي بهبود مي‌بخشد.


آون با رطوبت براي تثبيت شرايط نمونه‌ها و همچنين انجام آزمايش خواص انتقال بخار آب ساخت

استانداردهاي بتن سبك پنجره ساختمان

استانداردهاي بتن سبك:

* توجه استانداردهاي ارائه شده در اين بخش مستقيما از سايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فراخواني مي شوند.

تاريخ تصويب در كميته ملي شماره استاندارد ملي

عنوان استانداردهاي بتن سبك

رديف
20/12/84 8597 بتن سبك-تعيين نفوذ پذيري بخار آب-روش آزمون 1
20/12/84 8596 بتن سبك-تعيين مقاومت فشاري بتن هوا دار اتو كلاو دار شده-روش آزمون 2
20/12/84 8594 بتن سبك-تعيين جرم حجمي خشك بتن هوادار اتو كلاو شده-روش آزمون 3
23/12/84 8591 بتن سبك-تعيين مدل ارتجاعي استاتيكي فشاري بتن هوادار اتو كلاو شده و يا بتن سبك دانه با ساختار باز –روش آزمون 4
23/12/84 8593 بتن سبك-قطعات بنايي هوادار اتو كلاو شده-ويژگي ها 5
20/12/84 8592 بتن سبك-تعيين جمع شدگي ناشي از خشك شدگي بتن هوادار اتوكلاو شده-روش آزمون 6
20/12/84 8595 بتن سبك-تعيين ابعاد قطعات بنايي-روش آزمون 7
20/12/84 8598 بتن سبك –تعيين مقاومت خمشي بتن هوادار اتوكلاو شده- روش آزمون 8
10/09/81 6045 بتن - قطعه هاي ساخته شده از بتن- سبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ويژگي‌ها 9
10/09/81 6049 بتن - بلوك ساخته شده از بتنسبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ويژگي ها 10
04/05/83 7656 بتن - اندازه‌ گيري پتانسيل واكنش قليايي - سنگ‌هاي كربناتي به عنوان سنگدانه بتن با استفاده - از روش استوانه سنگي ـ روش آزمون 11
14/12/85 8946 بتن - اندازه گيري كلريد محلول دراسيد در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 12
14/12/85 8947 بتن - اندازه گيري كلريد محلول در آب در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 13
21/03/86 9148 سنگ دانه‌هاي بتن – واژه نامه 14
02/03/86 9149 قطعات بنايي – اندازه گيري تغيير شكل نسبي ناشي از تغييرات رطوبت – روش آزمون 15
26/04/86 9159 بتن سبك – تعيين درصد رطوبت بتن هوادار اتوكلاو شده – روش آزمون 16
30/04/86 9160 بتن سبك – قطعات پيش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و يا بتن سبكدانه با ساختار باز تحت بار عرضي- روش آزمون 17
30/04/86 9161 بتن سبك – قطعات پيش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و يا بتن سبك دانه با ساختار باز، تحت بار طولي (قطعه قائم ساختماني) – روش آزمون 18
02/03/86 9173 قطعات بنايي – اندازه گيري ضريب جذب آب ناشي از مويينگي براي قطعات بنايي بتني – روش آزمون 19
02/03/86 9174 قطعات بنايي – تعيين مقاومت خمشي قطعات بنايي بتني – روش آزمون 20
19/06/86 1-706 ملات بنايي – ويژگي‌ها – قسمت اول: ملات اندودكاري بيروني و داخلي 21
01/05/86 2-706 ملات بنايي – ويژگي‌ها – قسمت دوم: ملات براي كارهاي بنايي 22
25/11/85 8945 ملات – تعيين مقاومت چسبندگي – ملات به قطعات بنايي – روش آزمون 23
07/03/86 3-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت سوم: تعيين رواني ملات تازه ( به وسيله‌ي ميز رواني) 24
26/04/86 6-9150 ملات بنائي – روش‌هاي آزمون – قسمت ششم: تعيين جرم حجمي ملات تازه 25
07/03/86 7-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت هفتم: تعيين مقدار هواي ملات تازه 26
12/06/86 9-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت نهم: تعيين عمر كارايي و زمان تصحيح ملات تازه 27
19/06/86 10-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت دهم: تعيين چگالي انبوهي خشك ملات سخت شده 28
19/06/86 11-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت يازدهم: تعيين مقاومت خمشي و فشاري ملات سخت شده 29
19/06/86 12-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت دوازدهم: تعيين مقاومت چسبندگي ملات هاي اندودكاري بيروني و داخلي سخت شده، به ملات زيركار 30
12/06/86 17-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت هفدهم: تعيين مقدار كلريد محلول در آب براي ملات هاي تازه 31
12/06/86 18-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت هجدهم: تعيين ضريب جذب آب موئينه ملات سخت شده 32
12/06/86 19-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت نوزدهم: تعيين نفوذ بخار آب ملات‌هاي اندودكاري بيروني و داخلي سخت شده 33
04/05/83 7657 سنگدانه ـ سنگدانه هاي سبك مورد مصرف - در بلوك هاي بتني ـ ويژگي ها 34
04/05/83 7782 بلوك‌هاي سيماني سبك غير باربر – ويژگي‌ها 35

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829