طرح نیروگاه ترکیبی دودکش خورشیدی با گاز فلر

چاپ

به همت محققان دانشگاه سمنان طرح نیروگاه ترکیبی دودکش خورشیدی با گاز فلر ثبت اختراع شد