۱۰۰۰ خانوار عشایری کهگیلویه و بویراحمد صاحب نیروگاه خورشیدی می شوند

چاپ

۱۰۰۰ خانوار عشایری کهگیلویه و بویراحمد صاحب نیروگاه خورشیدی می شوند