سيستم ديوار دولايه يا قالب سر خود بتني Twin (Double) Wall or Incorporated Shuttering Wall System

چاپ
 
 معرفي سيستم:

سيستم سازه‌اي ديوارهاي قالب سرخود بتني ابتدا در كشورهاي اسكانديناوي، خصوصاً سوئد مطرح گرديده است. در اين سيستم، قسمتي از ديوارهاي بتن مسلح به‌صورت پيش ساخته در كارخانه توليد مي‌شود. اين ديوارها از دولايه بتن مسلح با فاصله نسبت به يكديگر ساخته مي‌شود. فاصله بين دو لايه، علاوه بر تاثيري كه بر كاهش وزن ديوار در زمان حمل و جابجايي (در مقايسه با ديوارهاي پيش ساخته يكپارچه توپر) دارد، نصب و برپايي آن را نيز تسهيل مي‌كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنين، بتن‌ريزي درجا مي‌تواند به يكپارچگي اعضاي سازه‌اي كمك كند و عملكرد لرزه‌اي ساختمان را بهبود بخشد. بتن پيش‌ساخته و بتن درجا، توسط ميلگردهايي كه ميان دوجداره تعبيه شده‌اند و همچنين توسط قفل و بست بين لايه‌ها، به يكديگر متصل مي‌شوند.
معمولاً قطعات پيش ساخته قالب سرخود، بدون ميلگرد انتظار طراحي و توليد مي‌شوند. اتصال دولايه بتني طرفين قطعه توسط خرپاهاي فلزي صورت مي‌گيرد تا عملكردي مركب داشته باشند. اين اقدام، در عين دارا بودن مزاياي اجرايي، خطر آسيب ديدن در زمان حمل را كاهش مي‌دهد، و باعث مي‌گردد نياز به قالب‌بندي كاملاً منتفي گردد يا به حداقل كاهش يابد.
سقف اين سيستم معمولاً با پيش‌دال‌هاي خرپادار طراحي و اجرا مي‌شود. بتن‌ريزي ديوار و سقف معمولاً به‌صورت درجا و همزمان انجام مي‌شود.

ين ديوارها مي‌توانند به تنهايي، و يا همراه با ديگر اجزاي سازه‌اي بتني (پيش‌ساخته يا درجا) سازه ساختمان را تشكيل مي‌دهند. پس از اجراي ديوارهاي خارجي اين سيستم، يك لايه عايق حرارتي از خارج يا از داخل به ديوار متصل مي‌شود.
شالوده‌ها، در سيستم سازه‌اي ديوارهاي بتن مسلح دولايه، از بتن مسلح و به‌صورت درجا ساخته مي‌شوند. ديوارهاي بتن مسلح پيش ساخته دولايه در كارخانه توليد مي‌شوند. قطعات توسط جرثقيل و با استفاده از قلاب‌هايي كه محل و جزئيات آن‌ها با محاسبه تعيين شده‌اند به محل نصب حمل و بر روي شالوده‌ها نصب مي‌گردند. ديوارها، طي مدت نصب و تا زمان كامل شدن اتصالات عناصر سازه‌اي، توسط نگه‌دارنده‌هايي، نگاه داشته مي‌شوند.
همان‌گونه كه بيان شد، سقف‌هاي اين سيستم معمولاً به‌صورت دال نيمه پيش ساخته يا پيش دال هستند. اين سقف‌ها در كارخانه آماده مي شوند و پس از نصب بر روي ديوارها با تعبيه عناصر تسليح مناسب، با بتن‌ريزي درجا به ديوارها متصل مي‌گردند. در مواردي نيز از سقف‌هاي پيش ساخته دولايه (مشابه ديوارها) استفاده مي‌شوند. در اين حالت نفوذ بتن به تمام قسمت‌هاي جداره مياني سقف به آساني صورت نمي‌گيرد. از اين‌رو، سيستم مورد بحث در مواقعي كه از نظر سازه‌اي لايه‌هاي بتن بالايي و پاييني سقف پاسخگوي بارهاي وارده بر آن باشند و لايه مياني با مواد پركننده يا عايق پر شود، استفاده مي‌شود.
در برخي مدارك و مستندات موجود درخصوص ساختمان‌هاي با سيستم ديوارهاي بتني دولايه قالب سرخود، جزئيات اتصال مناسب بين عناصر باربر سازه‌اي براي مناطق با خطر لرزه‌خيزي كم و زياد ارائه شده است. ولي به نظر مي‌رسد بيشترين كاربرد اين‌گونه ساختمان‌ها در مناطق با خطر لرزه‌خيزي كم بوده باشد.
در سيستم ديوارهاي بتني دولايه، از آنجا كه ديوارها در كارخانه بتن‌ريزي مي‌شوند، امكان اجراي دقيق و عمل آوري مناسب آن‌ها وجود دارد و اين موضوع به عنوان يكي از نقاط قوت اين سيستم مطرح مي‌شود. از سوي ديگر، اجراي ديوارها در كارخانه اين امكان را براي سازنده فراهم مي‌كند كه انواع نماهاي مورد نظر را قبل از بتن‌ريزي روي كف قالب‌هاي ديوار اجرا و سپس اقدام به بتن‌ريزي كند. اين موضوع علاوه بر دستيابي به نماهاي زيبا و بديع، باعث اتصال مناسب و مقاوم نما به سيستم سازه‌اي مي‌شود و خطر جدا شدن و سقوط نما به هنگام زلزله را به حداقل مي‌رساند. بديهي است كه اين موضوع باعث مي‌شود حمل و نصب قطعات از حساسيت خاصي برخوردار شود.
امكان پيش‌بيني مدارهاي تاسيسات مكانيكي و الكترونيكي در اين سيستم در زمان ساخت قطعات پيش ساخته بتني وجود دارد، ولي با توجه به مشكلات اتصالات مدارهاي مكانيكي، در عمل، در بخش اعظم موارد تنها مدارهاي تاسيسات الكتريكي در داخل فضاي بين دو لايه بتني كار گذاشته مي‌شود، و مدارهاي تاسيسات مكانيكي خارج از ديوار، در داخل داكت يا به صورت نمايان اجرا مي‌شود.
تامين انتظارات در خصوص عايقكاري حرارتي جدارها، در صورتي‌كه عايق حرارتي در داخل فضاي بين دولايه بتني اجرا شده باشد، به دليل وجود پل‌هاي حرارتي متعدد، خصوصاً در ساختمان‌هاي گروه1، با مشكلات فراواني همراه است، و در صورت محدود بودن فضاي بين دولايه، لازم است يك عايق حرارتي تكميلي در داخل يا خارج ديوار نصب شود. در صورتي‌كه عايق حرارتي در خارج يا داخل ساختمان در نظر گرفته شده باشد، مشكل اجرايي خاصي وجود نخواهد داشت.
خطر بروز ميعان و مشكلات ناشي از آن را مي‌توان در فاز طراحي، . بسته به نوع و محل قرارگيري عايق حرارتي رديابي و برطرف كرد. در حالت عايقكاري مياني، اين خطر به‌صورت جدي‌تر وجود دارد، و امكان رفع كامل آن وجود ندارد.

 

 

منبع : سيستم ديوار دولايه يا قالب سرخود بتني، دكتر بهروز محمدكاري-دكتر علي معصومي-مهندس حميدرضا طباطبايي‌فر، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1387

بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم ديوار دولايه يا قالب سر خود بتني