بازرسي تست هاي TA مصرف سوخت خودروها

چاپ

عنوان پروژه: بازرسي تست هاي TA مصرف سوخت خودروها

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت مهندسي ايران (IEI)
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 84
هدف پروژه:
انجام تستهاي TA 53 تيپ خودرو در حال توليد در كشور و ارائه گزارش و يا Certificate جهت تبيين ميزان مصرف سوخت خودروهاي نمونه.
به دنبال تصويب معيارهاي مصرف سوخت خودروهاي سبك و اجباري شدن آنها در مرحله تاييد نوع و نيز تعيين تاريخ 29/12/83 بعنوان آخرين مهلت ، اين الزام براي كارخانه هاي خودروساز بوجود آمده كه همكاري لازم با بازرسان موسسه استاندارد در راستاي تست محصولاتشان بعمل آورند.

خلاصه پروژه:
تحويل خودروهاي در حال توليد توسط سازنده به بازرس مورد تاييد موسسه استاندارد و نظارت بر انجام تستهاي طي سيكلهاي مدون رانندگي و در نهايت اعلام پذيرند و يا رد نمونه تست شده بر مبناي نتايج خاص آزمون

نتايج پروژه:
اعلام مردودي خودروهاي پيكان ، پژو آردي ، وانت پيكان در مرحله اخذ تاييديه نوع و اعلام هشدار به خودروسازان جهت خودروهايي نظير پرايد نسيم و پژو 405.