انجام خدمات مطالعاتي نمونه برداري موتورسيکلت جهت آزمونهاي برچسب انرژي

چاپ

عنوان پروژه: انجام خدمات مطالعاتي نمونه برداري موتورسيکلت جهت آزمونهاي برچسب انرژي

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت معيار گستر صدر
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 85-83
هدف پروژه:
انجام مرحله تطابق توليد در اجراي نصب بر چسب مصرف و آلايندگي موتور سيكلت هاي ساخت داخل مي باشد.
كنترل خط توليد كارخانه موتورسيكلت سازي در راستاي استاندارد 2-6626 براي نمونه برداري مرحله تطابق توليد(COP) موتورسيكلت هاي بنزيني

خلاصه پروژه:
نمونه برداري از انتهاي خط توليد شركت هاي موتور موتورسيكلت سازي داخل كشور براي تاييد مصرف سوخت و آلايندگي محيط زيست مي باشد.150 نمونه از خط توليد برداشت شده ارسال به آزمايشگاه نيرو محركه جهت انجام آزمايشات COP

نتايج پروژه:
عمده موتورسيكلت ها بخاطر نداشتن قطعات اوليه توليد نمي شدند اكثراً بر چسب مصرف سوخت را روي محصولات نصب نكرده اند.