مميزي انرژي موتورسيکلتهاي ساخت داخل

چاپ

عنوان پروژه: مميزي انرژي موتورسيکلتهاي ساخت داخل

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت صنعتي نيرو محرکه
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 85-83
هدف پروژه:
در راستاي استاندارد 2-6626 براي برچسب مصرف سوخت موتورسيكلت¬ها در مرحله TA مي باشد.

خلاصه پروژه:
انجام آزمونهاي مصرف سوخت و آلايندگي بر روي انواع موتورسيكلت هاي در حال توليد با استفاده از خدمات آزمايشگاهي نيرو محركه انجام مي شود.

نتايج پروژه:
بدست آمدن گريد مصرف سوخت موتورسيكلت ها