تدوين استاندارد رتبه بندي مصرف سوخت خودروهاي درحال تردد با استفاده از داده هاي معاينه فني

چاپ

عنوان پروژه: تدوين استاندارد رتبه بندي مصرف سوخت خودروهاي درحال تردد با استفاده از داده هاي معاينه فني

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت گسترش فني پيشگامان پارس نوين فردا
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83
هدف پروژه:
استخراج متوسط ميزان مصرف سوخت انواع خودروهاي در حال تردد در كشوربر پايه اطلاعات خودروهاي مراجعه كننده به مراكز معاينه فني.
درچهارچوب پروژه¬هاي بهينه¬سازي مصرف سوخت خودروها اقداماتي از قبيل تدوين معيارهاي مصرف سوخت جهت خودروهاي درحال توليد صورت گرفته است ليگن لازم است مشابه اين اقدام براي خودروهاي در حال تردد كه بخش اعظمي از سوخت مصرفي در ناوگان به آنها اختصاص دارد تعميم داده شود.

خلاصه پروژه:
مقادير مصرف سوخت و آلايندگي هزار دستگاه خودرو كه طي سالهاي 83-81 به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه نموده اند در دو دسته بندي تنظيم شده و غير تنظيم بررسي گرديد و بر اساس متوسط ميزان مصرف سوخت تعداد خودروهاي نمونه موجود در اين جمعيت هزار خودرويي اقدام به رتبه بندي خودروها از حيث ميزان مصرف سوخت گرديده است.

نتايج پروژه:
اعلام استاندارد رتبه بندي خودروهاي در هفت گريدA تاG.