گردآوري استانداردهاي جهاني اندازه گيري مصرف سوخت جهت انواع وسائط نقليه

چاپ

عنوان پروژه: گردآوري استانداردهاي جهاني اندازه گيري مصرف سوخت جهت انواع وسائط نقليه

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت مهندسين مشاور وسايل نقليه ايران
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 81-80
هدف پروژه:
گردآوري انواع استانداردهاي مصرف سوخت رايج در سط دنيا در زمينه وسائط نقليه

خلاصه پروژه:
مطالعه استاندارهاي مورد استفاده در كشورهاي ژاپن ، آمريكا، سوئد، آلمان و 000 وانتخاب بهترين متد ها بر مبناي كاربري خاص آنها در پروژه هاي آزمايشگاهي ايران.
- جمع آوري مدارك موجود و مطالعه اوليه آنها
- استانداردهاي EC مربوط به آلودگي خودروهاي اروپايي
- قوانين گازهاي خروجي از اگزور و گازهاي آلاينده مربوط به آمريكا
- قوانين گازهاي خروجي از اگزور و گازهاي آلاينده مربوط به كانادا
- قوانين گازهاي خروجي از اگزور و گازهاي آلاينده مربوط به كره جنوبي ، برزيل ، استراليا، مكزيك
- روش آزمايش هاي مربوط به آلايند هاي خروجي از اگزوز خودرو
- قوانين مربوط به مصرف سوخت

نتايج پروژه:
معرفي سيكلهاي رانندگي مربوط به الايندگي اعم ازECER 15,ECER83,ECER49,ECER40,JIS1012