تدوين معيار و برچسب مصرف سوخت براي خودروهاي سبک بنزيني و موتور ديزل

چاپ

عنوان پروژه: تدوين معيار و برچسب مصرف سوخت براي خودروهاي سبک بنزيني و موتور ديزل

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت فناوري پاک آسيا (ACT)
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 82-81
هدف پروژه:
تعيين محدوده هاي مجاز مصرف سوخت خودروهاي سبك و سنگين به تفكيك كلاس با تكنولوژي موتور و ارزيابي دور نماي محدوده هاي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل

خلاصه پروژه:
شركت مشاور بابررسي شيوه هاي موجود در جهان و ارزيابي وضعيت ايران از لحاظ نوع و عمر تكنولوژي ناوگان اقدام به استخراج رويه ها و راه كارهاي لازم جهت دستيابي به اهداف پروژه پرداخته و با تفكيك كردن موضوع كار به 12 سرفصل اصلي در راستاي پوشش دادن به اين اهداف حركت نموده است.
1- بررسي وتدوين طبقه بندي خودروها جهت تهيه معيار مصرف سوخت خودروها در ايران
2- طبقه بندي موتورهاي ديزلي درارتباط با استانداردهاي آلايندگي و عملكرد
3-1-بررسي سيكلهاي آزمايشي اندازه گيري مصرف سوخت
3-2- چگونگي تعيين مصرف سوخت خودروهاي ساخت كشور در وضع موجود
4-1-تعيين پارامتر پيوسته: روشي جايگزين طبقه بندي خودروها
4-2- شاخصهاي مصرف سوخت خودروهاي سبك ايران
4-3- تعيين پارامترپيوسته جهت تدوين معيار مصرف سوخت موتورهاي ديزل
5-1- اهداف معيار براي خودروهاي سبك ايران
5-2- روش محاسبه معيار مصرف سوخت مدل و كلاس خودروو جهت اهداف آتي كشور
5-3- معيار مصرف براي خودروهاي ديزل
6-1- وضعيت و روند تكنولوژي موتورهاي ديزل
6-2- تكنولوژي هاي كاهش مصرف سوخت موتورهاي بنزيني
6 -3-گزينه هاي تكنولوژي براي بهبود مصرف سوخت خودروهاي سبك
6-4- گزينه هاي تكنولوژي براي بهبود مصرف سوخت خودروهاي نيمه سنگين و سنگين
7- كيفيت سوخت خودروها و تاثير آن بر آْلايندگي و مصرف سوخت خودروها
8-1- قوانين ، استانداردها و آئين نامه هاي مربوط به مصرف سوخت و آلايندگي وسايل نقليه بخش 1- اروپا
8-2- قوانين، استانداردها و آئين نامه هاي مربوط به مصرف سوخت و آلايندگي وسايل نقليه بخش 2- آمريكاي شمالي
8-3- قوانين، استانداردها و آئين نامه هاي مربوط به مصرف سوخت و آلايندگي وسايل نقليه بخش3- ژاپن و استراليا
9- نظر پرسي از مصرف كنندگان وسايل نقليه
10-1- بررسي استانداردهاي مصرف سوخت خودرو در جهان
10-2- استانداردهاي مصرف سوخت خودرو- چهار چوپ تدوين براي ايران
11- بررسي برچسبهاي سوخت در جهان

نتايج پروژه:
تعيين كلاس خودروها و موتور ها به تفكيك سبك و سنگين و اعلام محدوده مصرف سوخت با در نظر گرفتن درصدهاي كمكي در راستاي بهبود تكنولوژي خود روها يا موتور و در نهايت ارائه برنامه زماني ده ساله در جهت پوشش برنامه هاي هيئت دولت براي معيارهاي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل