تعيين معيار مصرف سوخت و بررسي استانداردهاي مرتبط با موتورسيکلت

چاپ

عنوان پروژه: تعيين معيار مصرف سوخت و بررسي استانداردهاي مرتبط با موتورسيکلت

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت صنعت آزمون عرشيا
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
تدوين استاندارد تعيين معيار و ارايه روش اجراي برچسب مصرف سوخت براي موتورسيکلتها بوده است. طبق اين استاندارد پس از اندازه‌گيري و تعيين مصرف سوخت موتورسيکلت در مراحل تأييد نوع و تطابق توليد، ميزان مصرف با محدوده‌هاي بازه‌بندي برچسب مصرف سوخت مطابقت داده شده تا بر مبناي آن رتبه مصرف سوخت موتورسيکلت مشخص شود.
- شناسايي و استخراج و مطالعه استاندارها و معيارهاي مصرف در ساير كشورها
- شناسايي و معرفي مراكز آزمايشگاهي موجود در كشورهاي مختلف و ايران
بررسي وضعيت مصرف سوخت، آلودگي محيط زيست و عملكرد موتورسيكلت در ساير كشورها و ايران

خلاصه پروژه:
تناسايي، استخراج و مطالعه استانداردها و معيار مصرف موتور سيکلت و بررسي مصرف سوخت، آلودگي يست محيطي و عملکرد موتور سيکلت
در جهت تدوين استاندارد2-6626 براي بر چسب مصرف انرژي موتورسيكلت

نتايج پروژه:
تدوين استاندارد 2-6626 که در مورد موتورسيکلتهاي توليدي در مراحل تأييد نوع و تطابق توليد به کار مي رود. اين استاندارد در موارد زير به کار نمي‌رود:
موتورسيکلتهاي کارکرده
موتورسيکلتهايي با سوخت غير از بنزين
براساس اين استاندارد که در حال اجرا مي باشد، تمامي موتور سيکلت هايي که مصرف سوخت آنها خارج از محدوده تعريف شده باشند توليد آنها متوقف مي شود.