مشاوره مديريتي و هماهنگي پروژه تدوين معيار مصرف سوخت در بخش حمل و نقل

چاپ

عنوان پروژه: مشاوره مديريتي و هماهنگي پروژه تدوين معيار مصرف سوخت در بخش حمل و نقل

پيمانكار/مشاور پروژه: مهندسين مشاور نيک نيرو
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
تعيين محدوده هاي مجاز مصرف سوخت خودروهاي سبك و سنگين به تفكيك كلاس با تكنولوژي موتور وارزيابي دور نماي محدوده هاي مصرف سوخت در بخش حمل ونقل

خلاصه پروژه:
شركت مشارو با بررسي شيوه هاي موجود در جهان و ارزيابي وضعيت ايران از لحاظ نوع و عمر تكنولوژي ناوگان اقدام به استخراج رويه ها و راه كارهاي لازم جهت دستيابي به اهداف پروژه پرداخته و با تفكيك كردن موضوع كار به 12 سرفصل اصلي در راستاي پوشش دادن به اين اهداف حركت نموده است.
تعيين كلاس خودروها و موتور ها به تفكيك سبك و سنگين و اعلام محدوده مصرف سوخت با در نظر گرفتن درصدهاي كمكي در راستاي بهبود تكنولوژي خود روها يا موتور و در نهايت ارائه برنامه زماني ده ساله در جهت پوشش برنامه هاي هيات دولت براي معيارهاي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل