تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده

چاپ

مصوبه شورای اقتصاد 95