کمیته‌های نظارت و بازرسی برای کاهش مصرف ‌انرژی در استان‌ قزوین تشکیل می‌شود

چاپ

کمیته‌های نظارت و بازرسی برای کاهش مصرف ‌انرژی در استان‌ قزوین تشکیل می‌شود