استاندار قزوین:
فرمانداران، نظارت جدی بر مدیریت بهینه انرژی داشته باشند

چاپ

فرمانداران، نظارت جدی بر مدیریت بهینه انرژی داشته باشند