مطالعات سيکل حرکتي ميني بوس و اتوبوس شهري در شهر تهران

عنوان پروژه: مطالعات سيکل حرکتي ميني بوس و اتوبوس شهري در شهر تهران

پيمانكار/مشاور پروژه: دانشگاه علم و صنعت ايران
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83
هدف پروژه:
سيكل حركتي (Drive Cycle) هر نوع خودرو در هر شهر جهان بيانگر و معرف فرهنگ رانندگي ، وضعيت ترافيكي و شرايط جاده هاي آن شهر و نحوه بكارگيري آن نوع خودرو مي باشد. براي بيشتر شهرهاي كشورهاي صنعتي ، سيكل حركتي استانداردي بعنوان مبناي بسياري از استانداردهاي مصرف سوخت و توليد آلاينده هاي خودرو تعيين شده است. سيكل حركتي براي هر نوع خودرو توسط اندازه گيري و محاسبات آماري حركت خودروها در شهر بدست آورده مي شود بديهي است سيكل حركتي يك نوع خودرو در شهرهاي مختلف دنيا با يكديگر متفاوت مي باشد. براي مثال يك ميكروتريپ در شهر ي مانند پاريس با تهران، لوس آنجلس و يا پكن متفاوت است. سيكل حركتي مي تواند جهت مانيتور كردن مصرف سوخت الگوهاي مختالف رانتدگي ( داخل شهري و برون شهري) و ارزيابي تاثير رفتار راننده مورد استفاده قرار گيرد. همچنيني ارزيابي راندمان سيستم هاي كنترل حمل ونقل مي تواند با استفاده از سيكل حركتي خودروهاي صور ت پذيرد.
هدف از انجام اين پروژه بدست آوردن سيكل حركتي انواع مختلف خودروها( سواري، تاكسي، هدف از انجام اين پروژه پيشنهاد مي گردد كه پروژه در فازهاي مختلف انجام شود. در اين قسمت پيشنهاد فاز اول شامل بدست آوردن سيكل حركتي چهار نوع خودرو در شهر تهران ارائه شده است.

خلاصه پروژه:
1- مطالعه سيكل هاي حركتي ارائه شده براي شهرها و كشورهاي مختلف دنيا.
2- بررسي روشهاي مختلف اندازه گيري و انتخاب روشهاي مناسب.
3- تعيين مشخصات وسايل اندازه گيري براي خودروهاي مختلف و تهيه تجهيزات لازم
4- انجام اندازه گيري بر روي ميني بوس هاي شهر تهران.
5- انجام اندازه گيري بر روي سواريهاي شخصي شهر تهران.
6- انجام اندازه گيري بر روي تاكسي هاي شهر تهران
7- انجام اندازه گيري بر روي اتوبوس هاي شهر تهران.
8- محاسبات آماري و تهيه سيكل حركتي نمونه براي ميني بوس هاي تهرا.
9- محاسبات آماري و تهيه سيكل حركتي نمونه براي سواريهاي شخصي تهران.
10- محاسبات آماري و تهيه سيكل حركتي نمونه براي تاكسي هاي تهران.
11- محاسبات آماري و تهيه سيكل حركتي نمونه براي اتوبوس هاي تهران.
12- مقايسه سيكل هاي حركتي بدست آمده با سيكل هاي حركتي شهرهاي مختلف دنيا.

نتايج پروژه: مطالعات در باره شركت واحد اتوبوسراني و ميني بوسراني تهران و بررسي روشهاي مختلف اندازه¬گيري ، بررسي و مقايسه روشهاي مختلف و استفاده از GPS به عنوان روش برگزيده براي اندازه گيري و در نهايت انجام اندازه گيري وتحليل ، باز بيني و كنترل داده هاي اندازه گيري شده و داده هاي كنترل شده تحليل داده ها و بدست آوردن سيكل هاي مورد نظر و مقايسه سيكل ها و ارائه نتايج شبيه سازي

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها