مطالب علمی و فن آوری های نوین (21)

29 ارديبهشت 1397
24 آبان 1396
12 ارديبهشت 1396
06 دی 1395

اطلاعات تکميلي

24 آبان 1395
30 خرداد 1395
25 ارديبهشت 1395
30 فروردين 1395
29 فروردين 1395

اطلاعات تکميلي

16 اسفند 1394

اطلاعات تکميلي

16 اسفند 1394
16 اسفند 1394
16 اسفند 1394
16 اسفند 1394

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها