مناقصات (35)

اطلاعات تکميلي

27 تیر 1396

اطلاعات تکميلي

19 تیر 1396
17 مرداد 1395
22 فروردين 1395

اطلاعات تکميلي

18 اسفند 1394
18 اسفند 1394
27 ارديبهشت 1395

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها