قوانین و سیاست های حوزه انرژی (17)

اطلاعات تکميلي

20 ارديبهشت 1395
01 ارديبهشت 1395
02 فروردين 777
01 ارديبهشت 1395
31 فروردين 1395
31 فروردين 1395
31 فروردين 1395

اطلاعات تکميلي

31 فروردين 1395
02 فروردين 777

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها