تدوين استاندارد آزمون هوابندي و آب بندي در و پنجره هاي ساختماني

چاپ

عنوان پروژه : تدوين استاندارد آزمون هوابندي و آب بندي در و پنجره هاي ساختماني


پيمانكار/مشاور: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن 
سال اجرا: 81 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، تدوين استاندارد ويژگي در پنجره هاي ساختماني بمنظور افزايش کيفيت و کارايي اين محصولات در کشور مي باشد.
اطلاعات ضميمه:
خلاصه فعاليت‌هاي صورت گرفته در پروژه به شرح زير مي باشد:
1. بررسي استانداردهاي خارجي معتبر DIN- EN- ASTM- ISO
2. تطبيق استانداردها با شرايط فرهنگي، فني و اقتصادي ايران
3. تصويب استاندارد در مرکز تحقيقات ساختمان ومسكن تهيه پيش نويس استاندارد
4. طرح و تصويب در کميته ملي توسعه استاندارد و ارائه استاندارد ملي

نتايج پروژه:
نتايج پروژه به شرح زير مي باشد:
1. تدوين استاندارد ملي آزمون هوابندي و آب بندي در و پنجره هاي ساختماني
2. افزايش کيفيت محصولات توليدي با توجه به استاندارد موجود در کشور و کنترل و نظارت بر واحدهاي توليدي

 

استانداردهاي در‌ها و ديوار‌هاي پرده‌اي و پنجره ساختمان

توجه استانداردهاي ارائه شده در اين بخش مستقيما از سايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فراخواني مي شوند.

ردیف  شماره استاندارد ملي

  عنوان استانداردهاي در‌ها و ديوار‌هاي پرده‌اي و پنجره ساختمان

تاريخ تصويب در كميته ملي
1 7821 در‌ها و ديوار‌هاي پرده‌اي و پنجره ساختمان ـ تعيين آب‌بندي ـ روش آزمون 14/10/82
2 7822 در‌ها و ديوار‌هاي پرده‌اي و پنجره ساختمان ـ تعيين ميزان نفوذ هوا ـ روش آزمون 14/10/82