استانداردهاي بتن سبك

توجه استانداردهاي ارائه شده در اين بخش مستقيما از سايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فراخواني مي شوند.

تاريخ تصويب در كميته ملي شماره استاندارد ملي

عنوان استانداردهاي بتن سبك

رديف
20/12/84 8597 بتن سبك-تعيين نفوذ پذيري بخار آب-روش آزمون 1
20/12/84 8596 بتن سبك-تعيين مقاومت فشاري بتن هوا دار اتو كلاو دار شده-روش آزمون 2
20/12/84 8594 بتن سبك-تعيين جرم حجمي خشك بتن هوادار اتو كلاو شده-روش آزمون 3
23/12/84 8591 بتن سبك-تعيين مدل ارتجاعي استاتيكي فشاري بتن هوادار اتو كلاو شده و يا بتن سبك دانه با ساختار باز –روش آزمون 4
23/12/84 8593 بتن سبك-قطعات بنايي هوادار اتو كلاو شده-ويژگي ها 5
20/12/84 8592 بتن سبك-تعيين جمع شدگي ناشي از خشك شدگي بتن هوادار اتوكلاو شده-روش آزمون 6
20/12/84 8595 بتن سبك-تعيين ابعاد قطعات بنايي-روش آزمون 7
20/12/84 8598 بتن سبك –تعيين مقاومت خمشي بتن هوادار اتوكلاو شده- روش آزمون 8
10/09/81 6045 بتن - قطعه هاي ساخته شده از بتن- سبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ويژگي‌ها 9
10/09/81 6049 بتن - بلوك ساخته شده از بتنسبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ويژگي ها 10
04/05/83 7656 بتن - اندازه‌ گيري پتانسيل واكنش قليايي - سنگ‌هاي كربناتي به عنوان سنگدانه بتن با استفاده - از روش استوانه سنگي ـ روش آزمون 11
14/12/85 8946 بتن - اندازه گيري كلريد محلول دراسيد در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 12
14/12/85 8947  بتن - اندازه گيري كلريد محلول در آب در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون 13
21/03/86 9148 سنگ دانه‌هاي بتن – واژه نامه 14
02/03/86 9149 قطعات بنايي – اندازه گيري تغيير شكل نسبي ناشي از تغييرات رطوبت – روش آزمون 15
 26/04/86 9159 بتن سبك – تعيين درصد رطوبت بتن هوادار اتوكلاو شده – روش آزمون 16
30/04/86 9160 بتن سبك – قطعات پيش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و يا بتن سبكدانه با ساختار باز تحت بار عرضي- روش آزمون 17
30/04/86 9161 بتن سبك – قطعات پيش ساخته مسلح بتن هوادار اتوكلاو شده و يا بتن سبك دانه با ساختار باز، تحت بار طولي (قطعه قائم ساختماني) – روش آزمون 18
02/03/86 9173 قطعات بنايي – اندازه گيري ضريب جذب آب ناشي از مويينگي براي قطعات بنايي بتني – روش آزمون 19
02/03/86 9174 قطعات بنايي – تعيين مقاومت خمشي قطعات بنايي بتني – روش آزمون 20
19/06/86 1-706 ملات بنايي – ويژگي‌ها – قسمت اول: ملات اندودكاري بيروني و داخلي 21
01/05/86 2-706 ملات بنايي – ويژگي‌ها – قسمت دوم: ملات براي كارهاي بنايي 22
25/11/85 8945 ملات – تعيين مقاومت چسبندگي – ملات به قطعات بنايي – روش آزمون 23
07/03/86 3-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت سوم: تعيين رواني ملات تازه ( به وسيله‌ي ميز رواني) 24
26/04/86 6-9150 ملات بنائي – روش‌هاي آزمون – قسمت ششم: تعيين جرم حجمي ملات تازه 25
07/03/86 7-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت هفتم: تعيين مقدار هواي ملات تازه 26
12/06/86 9-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت نهم: تعيين عمر كارايي و زمان تصحيح ملات تازه 27
19/06/86 10-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت دهم: تعيين چگالي انبوهي خشك ملات سخت شده 28
19/06/86 11-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت يازدهم: تعيين مقاومت خمشي و فشاري ملات سخت شده 29
19/06/86 12-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت دوازدهم: تعيين مقاومت چسبندگي ملات هاي اندودكاري بيروني و داخلي سخت شده، به ملات زيركار 30
12/06/86 17-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت هفدهم: تعيين مقدار كلريد محلول در آب براي ملات هاي تازه 31
12/06/86 18-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت هجدهم: تعيين ضريب جذب آب موئينه ملات سخت شده 32
12/06/86 19-9150 ملات بنايي – روش آزمون – قسمت نوزدهم: تعيين نفوذ بخار آب ملات‌هاي اندودكاري بيروني و داخلي سخت شده 33
04/05/83 7657 سنگدانه ـ سنگدانه هاي سبك مورد مصرف - در بلوك هاي بتني ـ ويژگي ها 34
04/05/83 7782 بلوك‌هاي سيماني سبك غير باربر – ويژگي‌ها 35
آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 09:26
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها