استانداردهاي واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني

توجه استانداردهاي ارائه شده در اين بخش مستقيما از سايت موسسه

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فراخواني مي شوند.

تاريخ تصويب در كميته ملي شماره استاندارد ملي

 عنوان استانداردهاي واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني

رديف
1382 2-727 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون- قسمت اول: اندازه گيري شدت رهايش گرما ناشي از سوختن مصالح و فرآورده هاي ساختماني بوسيله دستگاه كرماسنجي مخروطي 1
1383 2-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت دوم : آزمون قابليت نسوختن مواد 2
1384 4-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت چهارم : قابليت افروزش فرآورده هاي ساختماني در برخورد مستقيم شعله(آزمون منبع تك شعله) 3
1385 5-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت پنجم:تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد 4
1384 8-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت هشتم:روشهاي تثبيت شرائط وضوابط كلي براي انتخاب مصالح پشت كار 5
1384 8299 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني – طبقه بندي 6
آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 ساعت 14:30
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها