اتاق خلاقیت

چاپ

 اتاق خلاقيت شركت بهينه سازي مصرف سوخت با دستور دكتر محسن دلاويز مديرعامل، توسط واحد روابط عمومي و با هدف جمع آوري ايده هاي مرتبط با بهينه سازي انرژي از داخل و خارج از شرکت تشكيل شده است

اتاق خلاقیت با توجه به ،ضرورت و اهمیت اهداف تعریف شده  برای اتاق های فکر و به منظور استفاده از ظرفیت های فکری موجود در داخل و خارج شرکت  که در قالب ایده های بدیع و نو بروز می یابد، در راستای بهبود روند انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه فرهنگ سازی راه اندازی شده است.

براساس آئین نامه اتاق فکر اهداف این اتاق شامل تحلیل وضع موجود ،شناسایی آسیب ها فرصت ها ،تهدید هاو نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار و برنامه. کمک به بهبود و ارتقاءتبلیغ و ترویج ،ایجاد بستری مناسب جهت ارائه ایده های نو، ایجاد بستری مناسب جهت تضارب آراو تولید راهکارهای اجرایی، دست یابی ،گردآوری و مستند سازی تجارب دیگران ، بومی سازی الگو های تبلیغاتی می باشد.

لازم به ذکر است ریاست این اتاق بر عهده رئیس روابط عمومی می باشد و جلسات آن به صورت هفتگی در محل شرکت بهینه سازی با حضور مشاوران مدیرعامل، جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت برگزار می شود.

در طول فعالیت اعضاءثابت از میان کارکنان و کارشناسان علاقمند و با انگیزه با سابق کاری مفید و صاحب فکر و ایده انتخاب شده و فراخور حال و با تصویب اعضاءمیتوان از سایر کارشناسان دعوت بعمل آورد.


آیین نامه اتاق خلاقیت  

ارسال طرح و ایده