تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظورانجام اندازه گیری آلایندگی به کمک تجهیزات قابل حمل (PEMS) برای خودروهای سبک

چاپ

 

شماره فراخوان: 33735873
موضوع فراخوان:

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظورانجام اندازه گیری آلایندگی به کمک تجهیزات قابل حمل (PEMS) برای خودروهای سبک

شماره پایگاه ملی مناقصات : 33735873
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:   1399/10/15
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:   1399/10/30
 
 
 
 
 
 
کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):2099001113000014
 
شماره پايگاه ملي مناقصات: 33735873
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :  1399/10/15
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:     1399/10/30
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.