مناقصه محدود دو مرحله اي با موضوع (بازنگری استاندارد بخاری گازی دودکش دار )

چاپ

 

شماره فراخوان: 11345645
موضوع فراخوان:

 مناقصه محدود دو مرحله اي با موضوع (بازنگری استاندارد بخاری گازی دودکش دار )

شماره پایگاه ملی مناقصات :   11345645
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:   1399/05/01
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:   1399/05/12
 
دریافت دعوتنامه فراخوان : دعوتنامه 
 
صورتجلسه  :دریافت صورتجلسه
 
خلاصه اسناد مناقصه :  دریافت خلاصه اسناد مناقصه 
 
دعوت شدگان به مناقصه : دریافت لیست دعوت شدگان
 
 
 
 
 
 
 
 
  شماره پايگاه ملي مناقصات: 11345645
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :  1399/05/01
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:    1399/05/12 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.