فراخوان برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ایی همراه با موضوع "بازنگری استاندارد معیار و برچسب مصرف سوخت موتور سیکلت"

چاپ
شماره فراخوان:   3232711
موضوع فراخوان:

فراخوان برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ایی همراه با موضوع "بازنگری استاندارد معیار و برچسب مصرف سوخت موتور سیکلت"

شماره پایگاه ملی مناقصات : 3232711
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:    1398/12/28
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:    1399/01/27
 
دریافت  دعوتنامه فراخوان : دعوتنامه
 
دریافت اسناد فراخوان :اسناد مناقصه (خلاصه شرح کار)    
 
 
دریافت  FAQ1 : FAQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شماره پايگاه ملي مناقصات: 3232711
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :  1398/12/28
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1399/01/27 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.