ارزیابی مالی پیشنهاد ها و تعیین برنده مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور ارائه خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

چاپ

صورتجلسه کمیسیون مناقصات << ا ارزیابی مالی پیشنهاد ها و تعیین برنده مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور ارائه خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)شرکت بهینه سازی مصرف سوخت >>