برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ایی همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب شرکت /موسسات / دانشگاه ها/شرکت های دانش بنیان ، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی،مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری ویا جهاد دانشگاهی واجد صلاحیت به منظور طراحی و توسعه سامانه (GHP) بر پایه فناوری

چاپ
شماره فراخوان:   3213874
موضوع فراخوان:

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ایی همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب شرکت /موسسات / دانشگاه ها/شرکت های دانش بنیان ، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی،مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری ویا جهاد دانشگاهی واجد صلاحیت به منظور طراحی و توسعه سامانه (GHP) بر پایه فناوری موتور گاز سوز

شماره پایگاه ملی مناقصات :  3213874
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:    1398/12/20
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:    1399/01/20
 
دریافت  آگهی فراخوان : آگهی 
 
دریافت اسناد فراخوان :اسناد مناقصه    
 
صورتجلسه پیش از فراخوان :دریافت صورتجلسه
 
 
 

  شماره پايگاه ملي مناقصات: 3213874
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: : 1398/12/20
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1399/01/20 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.