تجدید فراخوان برگزاری مناقصه عمومی طراحی ،راه اندازی ، نگهداری،پشتیبانی ،بروزرسانی و بهبود سامانه پایش طرح های ماده 12

چاپ
شماره فراخوان:   3230714
موضوع فراخوان:

 تجدید فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ایی همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور طراحی ،راه اندازی ، نگهداری،پشتیبانی ،بروزرسانی و بهبود سامانه پایش طرح های مصوب شورای اقتصاد تحت ماده 12قانون رفع موانع تولید(بستر مبتنی بر JAVA یا .NET)

شماره پایگاه ملی مناقصات :   3230714
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:    1398/12/06
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:    1398/12/24
 
دریافت  آگهی فراخوان : آگهی 
 
دریافت اسناد فراخوان :اسناد مناقصه    
 
صورتجلسه پیش از فراخوان :دریافت صورتجلسه
 
صورتجلسه کمیسیون مناقصات :دریافت صورتجلسه
 
 
 

  شماره پايگاه ملي مناقصات: 3230714
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: : 1398/12/06
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1398/12/24
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.