فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي شرکتهای واجد صلاحيت در زمينه تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي درحوزه هاي فرآيند و تجهيزات انرژي بر در بخشهاي صنعت و كشاورزي

چاپ
شماره فراخوان:    3222791
موضوع فراخوان:

فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي شرکتهای واجد صلاحيت در زمينه تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي  درحوزه هاي فرآيند و تجهيزات انرژي بر در بخشهاي صنعت و كشاورزي

شماره پایگاه ملی مناقصات :    3222791
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی:    1398/09/24
تاریخ آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات مربوطه:    1398/10/10
 
دریافت  آگهی فراخوان : آگهی 
دریافت اسناد فراخوان :پرسشنامه صنعت تائيد كميته فني      
 
 

  شماره پايگاه ملي مناقصات: 3222666
 
تاريخ آخرین مهلت جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی : 1398/09/24
 
تاريخ آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات مربوطه : 1398/10/10 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.