فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های واجد صلاحیت جهت تدوین و بازنگری استانداردهای معیار مصرف انرژی در بخش حمل و نقل

چاپ
شماره فراخوان:    3222542
موضوع فراخوان:   فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های واجد صلاحیت جهت تدوین و بازنگری استانداردهای معیار مصرف انرژی در بخش حمل و نقل
شماره پایگاه ملی مناقصات :    3222542
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی:    1398/09/24
تاریخ آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات مربوطه:    1398/10/10
 
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی 
 
 شماره پايگاه ملي مناقصات: 3222542
 
تاريخ آخرین مهلت جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی : 1398/09/24
 
تاريخ آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات مربوطه : 1398/10/10
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.