امتیاز نهایی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گاز سوز دودکش دار راندمان بالا (هرمتیک)

چاپ

امتیاز نهایی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گاز سوز دودکش دار راندمان بالا (هرمتیک) موضوع مصوبه شماره 1810392 مورخ 1396/12/28