شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری دودکش دار هرمتیک هوشمند راندمان بالا(هرمتیک)

چاپ
شماره فراخوان: 3212914
موضوع فراخوان: شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری دودکش دار هرمتیک هوشمند راندمان بالا(هرمتیک)
شماره پایگاه ملی مناقصات : 3212914
آخرین تاریخ دریافت اسناد: 1398/06/07
آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات :
1398/06/23
 
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی 
دریافت اسناد فراخوان :پرسشنامه ارزیابی کیفی
دریافت اسناد فراخوان:جدول امتیازات ارزیابی کیفی
 
 شماره پايگاه ملي مناقصات: 3212914
 
تاريخ آخرین مهلت جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی : 1398/06/07
 
تاريخ آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات مربوطه : 1398/06/23
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.